අපි මේ සල් ගස කපමුද ෆාතිමා?

කවි පිටුව
අපි මේ සල් ගස කපමුද ෆාතිමා?

 

ෆාතිමා
මේ සල් ගස
අපිට
මොකටද
අපි මේ සල් ගස
කපමුද?

 

මෙම රූපය සහ වචන සංස්කරණය කර ඇත. මෙහි මුල් රූපය ඇත්තේ 1 ශ්‍රේණිය පැරණි සිංහල පොතේය. නිර්මානාත්මක අවශ්‍යතාවය මත සංස්කරණය කළා මිස, එම මුල් කෘතියට හානියක් කිරීමට අදහසක් නැති බව සටහන් කර සිටිමු.


කුලසේකර රෆායල් නිශාඩ්

මේ ගැන ඔයාගේ අදහස....?
  • නියමයි (77%)
  • සතුටුයි (8%)
  • හිනා යනවා (0%)
  • දුකයි (8%)
  • තරහයි (8%)