නූතන මහින්දාගමනය

කවි පිටුව
නූතන මහින්දාගමනය

එව බලව
මහින්ද බණ දේශනා කරනා අපූරුව
පසෙකින් අගසව් ලොකුගේ මැතිඳුන්
එව බලව
සිව්වනක් පිරිස දැහැන්ගත වූ අපූරුව
එව බලව
පාණාතිපාතාවට
අරුත් දෙන අපූරුව
එව බලව
අදින්නාදානයට
අරුත් දෙන අපූරුව
එව බලව
මුසාවාදයට
අරුත් දෙන අපූරුව
එව බලව
සුරාවෙන් වැළකීමට අරුත් දෙන අපූරුව

(මෙහි පැවිද්දන් එලෙසම හැර මහින්ද හෝ ලොකුගේ සිටිනා තැනට රනිල්, මෛත්‍රී, අනුර, හකීම්, සම්බන්දන් ආදේශ කර බයියන් කුලප්පු කළ හැක.)

*කොන්දේසි විරහිතයි


ඉන්දික එම්. බණ්ඩාර

මේ ගැන ඔයාගේ අදහස....?
  • නියමයි (77%)
  • සතුටුයි (0%)
  • හිනා යනවා (15%)
  • දුකයි (8%)
  • තරහයි (0%)