සබඳ අපි කඳු නොවෙමු

කවි පිටුව
සබඳ අපි කඳු නොවෙමු

පෙරයම් දිනක පොබ කළ රඟ බිම එකට
සිතුවම් මැවෙයි සකිසඳ හද තුළ සුමට
සරදම් දයිවයක පල නොදැනෙද සිතට
නොහඬමි එහෙත් කඳුලක් එයි මගෙ ඇසට


ගාමිණී

මේ ගැන ඔයාගේ අදහස....?
  • නියමයි (59%)
  • සතුටුයි (24%)
  • හිනා යනවා (0%)
  • දුකයි (18%)
  • තරහයි (0%)