මහත්තයට මතක නැද්ද රංබණ්ඩාව?

කවි පිටුව
මහත්තයට මතක නැද්ද රංබණ්ඩාව?

විභාගෙකින් පාස් වෙලා
ගමයි මමයි අතහැරලා
සිදාදියට පැනගත්තා
මහත්තයා නං

 

මට නම් හොඳටම මතකයි
එක ගමේනෙ අපි දෙන්නා
මහත්තයට මතක නැද්ද
රංබණ්ඩා මං


කරුණාරත්න ජයතිලක

මේ ගැන ඔයාගේ අදහස....?
  • නියමයි (50%)
  • සතුටුයි (50%)
  • හිනා යනවා (0%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)