දුක දැනෙන කාලෙට ලියැවුණු කවි

කවි පිටුව
දුක දැනෙන කාලෙට ලියැවුණු කවි

වැඩි පුරම මල් පීදුනේ
ගසකට,
වැඩියෙන්ම දුක දැනුනු කාලෙට

 

වැඩියෙන්ම වැහි මේරුවේ
අහසක,
කළු වළාකුලු වැඩිම කාලෙට

 

ඉතිං ඔබ සතුටෙන්ද? ඔබ ඇහුවම
මම මොකුත් නොකියාම හිටියට
වෙනදාට වැඩියෙන් හුඟක් කවි
ලියැවෙනවා දැන් හිතවත…..


රන්සර බණ්ඩාර

මේ ගැන ඔයාගේ අදහස....?
  • නියමයි (57%)
  • සතුටුයි (43%)
  • හිනා යනවා (0%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)