කොල්ලෝ – බල්ලෝ කරන කෙල්ලෝ

විචිත්‍ර
කොල්ලෝ බල්ලෝ කරන කෙල්ලෝ

කෙල්ලෙක්ට පුළුවන් කොල්ලෙක් – බල්ලෙක් කරන්න
වගේම,
බල්ලෙක් – කොල්ලෙක් කරන්න

 

ඒ වගේම තමයි
බල්ලෙක්ට පුළුවන් කෙල්ලෙක් – බබෙක් කරන්න

 

හැබැයි කොල්ලෙක්ට පුළුවන්
කෙල්ලෙක් – ගැහැණියක් කරන්න විතරයි….


රවිඳු ප්‍රනාන්දු

මේ ගැන ඔයාගේ අදහස....?
  • නියමයි (50%)
  • සතුටුයි (13%)
  • හිනා යනවා (38%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)